BYGGEINVESTERINGER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Advokatene til Drzewiecki, Tomaszek & Partnere i Gdynia, leverer omfattende bistand gjennom hele prosessen og realiseringen av et byggingsprosjekt, alt fra retten til å disponere eiendommen til byggeformålet, gjennom realiseringen av bygningsarbeidet og helt frem til anskaffelsen av tillatelser til å kunne ta objektet i bruk.

Våre advokater garanterer kontraktmessig og administrativ sikkerhet for både investorer og prosjektets entreprenører, med særlig rådgiving relatert til utarbeidelsen og modifiseringen av byggekontrakter for både vanlige entreprenører og underleverandører. Vi representerer kundene våre i rettsprosesser relatert til de ovf. kontraktene, i tillegg til at vi tar oss av vindikasjonsprosessen.

Vi tilbyr også å ta oss av prosessen for tildeling og innhenting av offentlige anskaffelser.

Den bestillendes juridiske tjeneste omfatter spesielt: utarbeidelse av prosedyrer for offentlige anskaffelser etter kundens behov, veiledning ved valg av riktig handlingsprosedyre og andre saker knyttet til denne, full juridisk bistand ved realiseringen av anbudsprosessen og realiseringen av avtaler inngått i en slik anbudsprosess basert på FIDIC standarder. Vi tilbyr støtte til en vellykket gjennomføring av anbudsprosedyrer når det gjelder investeringer som er samfinansiert med EU-midler, bistand i kontroll- og søknadsprosedyrer, samt representasjon av innkjøpere i den nasjonale klagenemdaen i Warszawa og andre generelle domstoler.

Som en del av entreprenørenes juridiske tjeneste, tar vi oss av alle handlinger for å tilby et effektivt anbud, samt for å skaffe offentlige kontrakter via våre kunder. Våre advokater, med sin flerårige erfaring, utfører analyser av anbudsdokumenter og iverksetter alle nødvendige tiltak som muliggjør en effektiv deltakelse for våre kunder ved ulike anbudsrunder. I tillegg, presenterer vi dem i den nasjonale klagenemdaen og generelle domstolen i rettsaker som kan oppstå i løpet av anbudsprossessen og i løpet av gjennomføringen av inngåtte avtaler.